کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی

برنامه کاری ماهانه کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی مجموعه به شرح ذیل می باشد :
ایام هفته نام پزشک تخصص ساعت کاری طبقه اتاق
صبح عصر
شنبه دکتر محمدی متخصص کنترل و درمان درد 10:30-12:30 دوم 153
دکتر افصحی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی 8-12 زیر همکف 103
دکتر باقری متخصص قلب و عروق 10-12 اول 125
دکتر فانی متخصص گوارش ، ریه و غدد 11:30-12:30 اول 138
دکتر ظریفی متخصص زنان ، زایمان و نازائی 11-12:30 اول 136
دکتر افصحی متخصص سونوگرافی 8-12 زیر همکف 103
آقای پیراسته کارشناس تغذیه و رژیم درمانی 10-12:30 اول 125
خانم محمد کارشناس مامائی 8-15:30 اول 136
یکشنبه دکتر اکبری متخصص مغز و اعصاب 11:30-13 اول 153
دکتر موحد متخصص جراح عمومی 9-11 دوم 153
دکتر (خانم) متخصص سونوگرافی 14:30-16:45 زیر همکف 103
دکتر مشهوری متخصص اورولوژی 10-11:30 اول 138
دکتر ظریفی متخصص زنان ، زایمان و نازائی 11-12:30 اول 136
دکتر قافله باشی متخصص زنان ، زایمان و نازائی 13-15 اول 136
آقای پیراسته کارشناس تغذیه و رژیم درمانی 10-12:30 اول 125
آقای علینقی ادیومتر (شنوائی سنجی) 14-17 سوم 164
خانم محمد کارشناس مامائی 8-15:30 اول 136
دوشنبه دکتر سلیمی متخصص جراح عمومی 11:30-14 دوم 153
دکتر محمدی متخصص کنترل و درمان درد 15:30-17:30 دوم 153
دکتر نصیری نژاد متخصص گوش ، حلق ، بینی و زیبائی 14-15:30 سوم 165
دکتر دولت آبادی متخصص قلب و عروق 12:30-14 اول 125
دکتر پزشکی متخصص زنان ، زایمان و نازائی 10-12 اول 136
دکتر ستاری دکترای پزشکی (اطفال) 16-18 اول 138
آقای پیراسته کارشناس تغذیه و رژیم درمانی 10-14:30 اول 125
خانم محمد کارشناس مامائی 8-15:30 اول 136
سه شنبه دکتر پزشکی متخصص زنان ، زایمان و نازائی 10-12 اول 136
دکتر دشتی متخصص چشم پزشکی 12:30-14:30 سوم 167
دکتر خلج متخصص روانپزشکی 18:30-20 سوم 165
دکتر (خانم) متخصص سونوگرافی 14:30-16:45 زیر همکف 103
آقای فروزنده کارشناس ارشد روانشناسی بالینی 9-13 اول 138
آقای پیراسته کارشناس تغذیه و رژیم درمانی 10-12:30 اول 125
آقای علینقی ادیومتر (شنوائی سنجی) 14-17 سوم 164
خانم محمد کارشناس مامائی 8-15:30 اول 136
چهارشنبه دکتر محمدی متخصص کنترل و درمان درد 13-15 دوم 153
دکتر افصحی متخصص رادیولوژی و سونوگرافی 8-12 زیر همکف 103
دکتر سمانه فرتوک زاده متخصص قلب و عروق 11:30-13 اول 125
دکتر قاسمی نژاد فوق تخصص زنان ، زایمان و نازائی 10:30-12 اول 136
دکتر ابراهیمی فوق تخصص بیماری های عفونی و تب دار (داخلی) 12:30-14 اول 138
آقای دکتر فرتوک زاده فوق تخصص چشم پزشکی 10:30-12 سوم 167
خانم محمد کارشناس مامائی 8-15:30 اول 136
پنجشنبه دکتر برزگر متخصص پوست و زیبائی 10-11:30 دوم 153
دکتر دشتی متخصص چشم پزشکی 13-14:30 سوم 167
خانم محمد کارشناس مامائی 8-14:30 اول 136