برنامه کاری ماهانه کلینیک های عمومی مجموعه به شرح ذیل می باشد :
ایام هفته نام تخصص ساعت کاری طبقه اتاق
صبح عصر
شنبه دکتر عالم زاده انصاری پزشک عمومی 8-14 14-20 همکف 116
دکتر آریان پور دندانپزشک 8-14 سوم 157
دکتر جباری دندانپزشک 8-14 سوم 157
یکشنبه دکتر حسین چور پزشک عمومی 8-14 14-20 همکف 116
دکتر جباری دندانپزشک 8-14 سوم 157
دوشنبه دکتر عالم زاده انصاری پزشک عمومی 8-14 14-20 همکف 116
دکتر آریان پور دندانپزشک 8-14 سوم 157
سه شنبه دکتر خدامی پزشک عمومی 8-14 14-20 همکف 116
دکتر جباری دندانپزشک 8-14 14-20 سوم 157
چهارشنبه دکتر برادران پزشک عمومی 8-14 سوم 157
دکتر حسین چور پزشک عمومی 14-20 سوم 157
پنجشنبه دکتر رنجبران پزشک عمومی 8-14 14-20 همکف 116
دکتر محسنی دندانپزشک 8-14 14-20 سوم 157
دکتر آریان پور دندانپزشک 8-14 سوم 157
جمعه دکتر رنجبران پزشک عمومی 8-14 همکف 116